لینک دانلود(نگاهی به فرسودگی شغلی و بررسی ارتباط بین دو متغیر سبک اسنادی (درونی بیرونی) و فرسودگی ش)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 82 « فهرست مطالب » عنوان : فصل اول : مقدمه مقدمه و بیان کلی موضوع بیان مساله سوالهای پژوهش اهمیت مساله فرضیه های پژوهش تعریف اصطلاحات تعریف نظری تعریف عملیاتی فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی 2 . 1نگاهی به فرسودگی شغلی و بررسی ارتباط بین دو متغیر سبک اسنادی (درونی بیرونی) و فرسودگی شغلی|30019920|oma|اُ ام
در حال حاظر شما فایل با عنوان نگاهی به فرسودگی شغلی و بررسی ارتباط بین دو متغیر سبک اسنادی (درونی بیرونی) و فرسودگی ش را دنبال می کنید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 82

« فهرست مطالب »عنوان :فصل اول : مقدمهمقدمه و بیان کلی موضوعبیان مسالهسوالهای پژوهشاهمیت مسالهفرضیه های پژوهشتعریف اصطلاحاتتعریف نظریتعریف عملیاتیفصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیقفرسودگی شغلی2 . 1 ) استرس زاهای فردی2 . 3 ) استرس زاهای گروهی2 . 4 ) عوامل استرس زای سازمانیمنبع کنترل درونی در مقابل منبع کنترل بیرونیتوهم کنترلپیامدهای اعتقاد به داشتن کنترلتفاوت های فردی در درک کنترلواکنش در برابر از دست دادن کنترلنظریه عکس العملدرماندگی آموخته شدهفصل سوم : روشجامه آمارینمونه و رش نمونه گیریشیوه اجرا و روشهای آماریابزارهای سنجشفصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده هاتجزیه تحلیل داده هاآمار توصیفیآمار استنباطیسایر یافته هافصل پنجم : بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیریمحدودیت های تحقیقپیشنهادهامنابع الف ) منابع فارسیمنابع ب ) منابع انگلیسی

مقدمه و بیان کلی موضوعاشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند.سَندرُم فرسودگی شغلی، مجموعه علائمی است که با تغییراتی در رفتار نظیر ضعف جسمانی، خستگی مزمن، کناره گیری از دوستان، بیزاری از شغل، بی خوابی، سردرد، ضعف عمومی نمایان می شود. (امانی، 1378) و به عنوان پدیده ای مطرح است که در روان شناسی و مشاوره و راهنمائی حائز اهمیت است.عده ای از افراد اعتقاد دارند صفت های شخصیتی می تواند توجیه کننده فرسودگی شغلی باشد. آنان بر این تصور هستند که توقعات بالا در محیط شغلی موجبات بروز فشار روانی می شوند و در نهایت فرسودگی شغلی را در دارز مدت ایجاد می کند. در مقابل عده ای دیگر از افراد اعتقاد دارند عوامل بیرونی از قبیل درآمد پایین می تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی فراهم سازد با این وجود، هنوز هم در شناسایی عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی با ابهامات گوناگونی سروکار داریم، زیرا به راحتی نمی توان عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی را تعیین کرد. (روحانی، 1368)عده ای دیگر حمایهای سازمانی و سیتم مدیریتی را درنظر گرفته در حالی که برخی دیگر به فرصتهای ارتقاء شغلی و تاثیر آن در کاهش فرسودگی شغلی تاکید دارند.نظریه پردازان رفتار گرایی نیز به تقویت مشروط اشاره دارند و پیامدهای رفتاری و موقعیتی را درنظر می گیرند. بنابراین، فرسودگی شغلی به عنوان پدیده ای ملاحظه می شود که هنوز ماهیت بنیادی آن مشخص نمی باشد.در تحقیقات سیستماتیک و متعددی که توسط (هلان و کندال، 1980) ، در زمینه فرسودگی شغلی انجام شده است، دریافته اند که، بین نگرش های شناختی و عملکرد شغلی افراد رابطه وجود دارد. گرچه فشار شغلی ممکن است به طور همزمان، بر افراد یک سازمان وجود داشته باشد. اما ویژگی های شخصیتی، خاص و منحصر به فرد است که موجب می شود افراد، محیط خود را به گونه ای کاملاً متفاوت بررسی کنند. یکی از این ویژگی ها سبک اسنادی آنان است به طور کلی افراد در موقعیت هایی که روی آنها کنترل دارند واکنش مثبت تری نشان می دهند تا در موقعیت هایی که چنین کنترلی را دارا نیستند، مثلاً افرادی که احساس کنترل روی محیط کار خود دارند، شرایط کاری محیط را مناسب تر می دانند. حتی اگر چنان کنترلی در واقع وجود نداشته باشد. (هلان و کندال، 1987 )، این پژوهش نیز با عنایت به تحقیقات و پژوهشهای پیشین بر آن است تا بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی ارتباطی بیابد.بیان مسالهمفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار در زمینه علمی توسط (فرودن برگر، 1974) مطرح شد. از سی سال پیش تا حال این مفهوم گسترش یافته است و مقالات علمی زیادی در این رابطه نوشته شده است.به طور کلی فرسودگی شغلی نوعی اختلال است، که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی ایجاد می شود و نشانه های مرضی آن فرسودگی هیجانیف جسمی و نقص شناختی است. در ضمن عزت نفس فرد مبتلاء به این عارضه کم می شو، احساس ناسودمندی می کند. در شکل 1 – 1 خلاصه ای از اجزاء مهم نمودار فرسودگی شغلی آورده شده است.

مطالب دیگر:
🔗ارزیابی کارآیی مالی شعب بانکها و رتبه بندی آنها با روش ترکیبی🔗پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده🔗مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده🔗ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده🔗پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA🔗مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA🔗ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA🔗پروپوزال ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC🔗مبانی نظری ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC🔗ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC🔗پرسشنامه ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC🔗پروپوزال ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA🔗مبانی نظری ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA🔗ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA🔗ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از تحلیل پوششی داده🔗ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین🔗مبانی نظری ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین🔗پروپوزال ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین🔗پرسشنامه ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین🔗مقاله ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین🔗بررسی شرایط وضعیت شهر و دولت الکترونیکی در ایران و شهرهای آن با تاکید بر اثرات شهر الکترونیک بر مدیرت شهری🔗تشریح رویکردهای مختلف مدیریت استراتژیک با تمرکز بر رویکردهای SWOT و مبتنی بر منابع🔗بررسی رویکردهای مختلف تدوین استراتژی🔗مدیریت سیستمهای پاداش و عوامل اثرگذاری بر خط مشی های مدیریت پاداش در سازمان و رابطه آن با مفاهیم مختلف🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان 75 صفحه