لینک دانلود(نمونه سوالات تستی شیمی دبیرستان)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 20 1 در كدام نظريه اتمي زير هسته اتم مورد قبول نبود؟ الف) رادرفورد ب) بور ج) تامسون د) كوانتومي(شرودينگر 2 ايزوتوپ هاي يك عنصر در كداميك از موارد زير با يكديگر تشابه دارند؟ 1 تعداد پروتون 2 تعداد الكترون 3 تعداد نوترون 4 نمونه سوالات تستی شیمی دبیرستان|30019909|oma|اُ ام
در حال حاظر شما فایل با عنوان نمونه سوالات تستی شیمی دبیرستان را دنبال می کنید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 20

1 در كدام نظريه اتمي زير هسته اتم مورد قبول نبود؟الف) رادرفورد ب) بور ج) تامسون د) كوانتومي(شرودينگر2 ايزوتوپ هاي يك عنصر در كداميك از موارد زير با يكديگر تشابه دارند؟1 تعداد پروتون 2 تعداد الكترون 3 تعداد نوترون 4 خواص شيمياييالف) فقط گزينه 1 ب) گزينه 1 و 2 ج) گزينه 4 د) گزينه 1و2و43 كداميك از مطالب زير بدوسيله نظريه اتمي بود بيان نگرديد؟الف) انرژي يونش هيدروژن ب) طيف نشدي خطي اتم هاي چند الكترونيج) طيف نشدي خطي هيدروژن د) ترازهاي اصلي اتم هيدروژن4 كداميك از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نبوده است؟الف) اتم هاي عنصرهاي گوناگون، جرم هاي متفاوت دارند.ب) اتم ها غير قابل تجزيه اند و از بين نمي روند.ج) تمام اتم هاي هر عنصر داراي ظرفيت(والانس) ثابت و معين هستند.د) عنصرها از ذره هاي بسيار ريزي تشكيل شده اند كه اتم نام دارد.5 بر طبق نظريه اتمي بور الكنزون:الف) مرتبا از هسته دور مي شود. ب) فقط به روي ترازهاي انرژي معيني حركت مي كند.ج) مي تواند هر مقدار انرژي داشته باشد. د) بتدريج به هسته نزديك مي شود تا در آن سقوط كند.6 كدام مورد نادرست است؟الف) حالت پايه پايين ترين حالت انرژي يك سيستم كوائتيده است.ب) حالت برانگيخته وضعيت يك اتم در حالتي بالاتر از حالت پايه است.ج) طيف نشري خطي هر عنصر، خاص آن عنصر است و با عنصرهاي ديگر تفاوت دارد.د) الكترون تنها مي تواند يكي از دو خاصيت موجي يا ذره اي را دارا باشد.7 برداشت رادرفورد از آزمايش كه در مورد ساختار اتم انجام داد چه بود؟الف) برابر نبودن تعداد پروتون ها و نوترون ها در اتم همه موارد.ب) تمركز تمامي بار مثبت اتم در هسته آن.ج) شركت داشتن الكترون در ساختار اتم همه موارد.د) منفي بودن بار الكتريكي هسته اتم.8 ماهيت الكتريكي ماده به علت وجود ذراتي با بار الكتريكي ........ به نام ....... در اتم مي باشد.الف) منفي فوتون ب) مثبت پروتون ج) خنثي نوترون د) منفي الكترون9 كدام ويژگي براي پرتوهاي كاتدي صحيح نمي باشد؟الف) ذره هاي تشكيل دهنده اين پرتو داراي جرم مي باشند.ب) ذره هاي تشكيل دهنده اين پرتو داراي بار الكتريكي منفي مي باشند.ج) انتشار اين پرتو در لوله كاتدي همواره از الكترود آند به الكترود كاتد مي باشد.د) انتشار اين پرتو همانند نور به خط مستقيم صورت مي گيرد.10 از بين پرتوهاي زير كداميك بوسيله كاغذ جذب مي شود و يا به عبارتي از كاغذ عبور نمي كنند؟الف) اشعه آلفا ب) اشعه بتا ج) اشعه گاما د) اشعه ايكس11 جنس پرتو و ورقه نازك فلز مورد استفاده رادرفورد در آزمايش معروف خود جهت ارايه مدل اتمي خود به ترتيب كدام است؟الف) پرتو گاما پلاتين ب) پرتو بتا پلاتين ج) پرتو گاما طلا د) پرتو آلفا طلا12 كدام مدل اتمي به مدل سياره اي تشبيه شده است؟الف) مدل اتمي تامسون ب) مدل اتمي رادرفورد ج) مدل اتمي بوهر د) مدل اروين شرودينگز

مطالب دیگر:
🔥دانلود پاورپوینت اتوآنالايزر(Auto analyzer)🔥دانلود پاورپوینت اترهای سلولزی🔥دانلود پاورپوینت آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست🔥دانلود پاورپوینت آسیب های سوختگی🔥دانلود پاورپوینت آزمایش میدانی و طرح های درون آزمودنیها🔥دانلود پاورپوینت آبکاری🔥دانلود پاورپوینت ايمني درعمليات جابجائي با ليفتراک🔥دانلود پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی🔥دانلود پاورپوینت اهميت كارآفريني🔥دانلود مقاله عمران GIS🔥دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد🔥دانلود مقاله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان🔥دانلود پاورپوینت روش مالتی پلکس OFDM🔥دانلود پاورپوینت شكست الكتريكي در عايقها🔥دانلود پاورپوینت شبه پتانسيل فوق هموار🔥دانلود پاورپوینت شاخصهاي بهداشتي ذيج حياتي🔥دانلود پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی🔥دانلود پاورپوینت سوء رفتار با زنان🔥دانلود پاورپوینت سريهاى طيف هيدروژن🔥دانلود پاورپوینت سرطان پوست🔥دانلود پاورپوینت سازه بلند🔥دانلود پاورپوینت سازماندهی و رهبری🔥پاورپوینت درس 13 علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (هر کدام جای خود2)🔥پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (مکان های مدرسه را بشناسیم)🔥دانلود پاورپوینت سازمان دهی